Adatvédelmi nyilatkozat

Utolsó módosítás: 2024.04.01

A KNAPP nagy hangsúlyt fektet az Ön személyes adatainak védelmére. Az Ön személyes adatainak kezelése során a KNAPP számára kiemelten fontos a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek és különösen az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) rendelkezéseinek való megfelelés. A KNAPP a személyes adatokat mindig a jogszerűség, a tisztességes eljárás, az átláthatóság, a célhoz kötöttség, az adattakarékosság, a pontosság, a korlátozott tárolhatóság, az integritás és bizalmas jelleg elveivel összhangban kezeli.

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 13. és azt követő cikkei szerinti tájékoztatási kötelezettségünk teljesítése érdekében az alábbiakban tájékoztatjuk a személyes adatainak a www.knapp.hu weboldal (továbbiakban: honlap) használata kapcsán történő kezeléséről.

 

1. Adatkezelő
Név: KNAPP Hungary Kft.
Cím: 8248 Nemesvámos, Dózsa György u. 1.
Telefon: +36-20-562-5555
E-mail: hungary@knapp.com

 

2. Adatvédelmi kapcsolattartó
Név: Plósz Orsolya
E-mail: adatvedelem.khu@knapp.com

 

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

 a. A honlap tájékozódási céllal történő használata

Honlapunkat felkeresheti anélkül, hogy bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. Ebben az esetben az alábbi személyes adatok kezelése valósul meg:

 i. A honlap technikai biztosítása

A honlap technikai elérhető tételéhez szükséges, hogy Önre vonatkozóan bizonyos automatikusan továbbított információkat kezeljünk annak érdekében, hogy böngészője a honlapunkat megjelenítse, és Ön a honlapot használni tudja.

„Sütiket” használunk ahhoz, hogy a honlapunk használatát lehetővé tegyük az Ön számára. A „sütik“ az internetböngészőben, illetve az internetböngésző által a honlap lehívása során az Ön számítógépes rendszerében elmentett szövegfájlok. A süti olyan karaktersort tartalmaz, amely lehetővé teszi a böngésző egyértelmű azonosítását a honlap következő lehívása esetén. A sütiket kizárólag arra a célra használjuk, hogy a honlapunkat teljes funkcionalitással az Ön rendelkezésére bocsáthassuk.

 

Süti Leírás Időtartam
_gcl_au A Google Címkekezelő úgy állítja be a cookie-t, hogy kísérletezzen a szolgáltatásaikat használó webhelyek hirdetési hatékonyságával. 3 hónap
_ga A Google Analytics úgy állítja be ezt a cookie-t, hogy kiszámítsa a látogatói, munkamenet- és kampányadatokat, és nyomon kövesse a webhelyhasználatot a webhely analitikai jelentéséhez. A süti névtelenül tárolja az információkat, és véletlenszerűen generált számot rendel hozzá az egyedi látogatók felismeréséhez. 13 hónap
_gid A Google Analytics úgy állítja be ezt a cookie-t, hogy információkat tároljon arról, hogy a látogatók hogyan használják a webhelyet, miközben analitikai jelentést készít a webhely teljesítményéről. Az összegyűjtött adatok egy része magában foglalja a látogatók számát, azok forrását és az általuk névtelenül felkeresett oldalakat. 1 nap
_dc_gtm_UA-
*
A Google Analytics beállítja ezt a cookie-t a Google Analytics szkriptcímke betöltésére. 1 perc
_fbp A Facebook úgy állítja be ezt a sütit, hogy a webhely meglátogatása után hirdetéseket jelenítsen meg a Facebookon vagy a Facebook-hirdetések által működtetett digitális platformon. 3 hónap
elementor A webhely WordPress témája ezt a cookie-t használja. Lehetővé teszi a webhely tulajdonosa számára, hogy valós időben megvalósítsa vagy módosítsa a webhely tartalmát. nincs lejárata

 

A fenti sütik alkalmazása által javítani tudjuk a honlapunk minőségét. A segítségükkel gyűjtött információkat nem használjuk felhasználói profil készítésére, sem az Ön böngészési magatartásának kiértékelésére.

Személyes adatait a honlapunk rendelkezésre bocsátásához, az alábbi jogalapok szerint kezeljük:

jogos érdekeink érvényesítése céljából a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja szerint annak érdekében, hogy a honlapunk technikailag elérhető legyen az Ön számára. E vonatkozásban jogos érdekünk abban áll, hogy tetszetős, technikailag működőképes és felhasználóbarát honlapot biztosíthassunk Önnek, valamint honlapunk informatikai kockázatok elleni védelme érdekében intézkedéseket alkalmazzunk és megakadályozzuk, hogy honlapunk harmadik felek számára informatikai kockázatokat rejtsen, összefüggésben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseivel.

b. A honlap aktív használata

Ön a honlapot aktívan is használhatja arra, hogy velünk kapcsolatba lépjen. Az aktív használat során további személyes adatokat kezelünk, amelyekre az Ön megkereséseinek feldolgozásához és esetleges kérdéseinek megválaszolásához van szükségünk.

i. Kapcsolatfelvétel

Annak érdekében, hogy feldolgozhassuk a kapcsolatfelvételi űrlapon beérkező üzeneteit és választ adhassunk rájuk, az ennek során közölt személyes adatait kezeljük. Ide tartoznak minden esetben az Ön neve, e-mail címe és telefonszáma, amelyek a válasz küldéséhez szükségesek, valamint az Ön által a részünkre megküldött egyéb információk.

A személyes adatait az üzeneteire történő válaszadás céljából, az alábbi jogalap szerint kezeljük:
ha az adatkezelés jogos érdekek érvényesítéséhez szükséges a GDPR 6. cikke (1) bekezdése f) pontja értelmében; jogos érdekünk az érdeklődők üzeneteire történő válaszadás.

ii. Jelentkezés

Amennyiben Ön álláspályázatot nyújt be, a Jelentkezés menüpontban az alábbi személyes adatokat kell megadnia ahhoz, hogy pályázatát a HR osztály el tudja bírálni: Ön neve, email címe, telefonszáma, valamint a feltöltött Önéletrajzban szereplő adatok.

Személyes adatait jelentkezésének elbírálása céljából kezeljük, jogalap:
ha az adatkezelés jogos érdekek érvényesítéséhez szükséges a GDPR 6. cikke (1) bekezdése f) pontja értelmében; jogos érdekünk a jelentkező pályázatának elbírálása.

 

4. Hivatkozások

Honlapunk egyes részein harmadik fél szolgáltatók weboldalára mutató hivatkozások találhatóak. Ezek a weboldalak a saját adatvédelmi irányelveiket követik, működésükért, beleértve az általuk végzett adatkezelés módját is, felelősséget nem vállalunk. Amennyiben harmadik szolgáltatók ilyen oldalai részére vagy oldalain keresztül információkat küld, személyes adatai megadása előtt minden esetben ellenőrizze az adott weboldal adatvédelmi nyilatkozatát!

 

5. Címzettek kategóriái

Személyes adatait alapvetően csak munkatársaink ismerik meg. Emellett a személyes adatait erre vonatkozó jogszabályi engedély vagy előírás esetén továbbíthatjuk olyan címzettek részére, akik a honlapunkkal kapcsolatban részünkre szolgáltatást nyújtanak. Ennek keretében a személyes adatainak továbbadását a szükséges mértékre korlátozzuk. Szolgáltatóink az Ön személyes adatait részben adatfeldolgozói minőségükben kapják meg, így a személyes adatok kezelése során kötelesek az általunk adott utasításokat szigorúan betartani. A címzettek az általunk továbbított adatokat
részben önállóan kezelik.

 

6. A tárolás időtartama

a. A honlap tájékozódási céllal történő használata

Lásd 3, a, i) pont.
Ezen felül Önnek minden esetben lehetősége van a telepített sütik törlésére.

b. A honlap aktív használata

Honlapunk aktív használata esetén az Ön személyes adatait csak addig tároljuk, ameddig az szükséges:
A megkeresés keretein belül Ön által megadott adatokat elsősorban a megkeresés megválaszolásának időtartama alatt tároljuk.
Az álláspályázat kapcsán megküldött személyes adatokat az adott pozíció betöltéséig, ill. írásos hozzájárulás esetén legfeljebb 6 hónapig tároljuk.

 

7. Az Önt érintettként megillető jogok

Érintettként Önt a GDPR alapján az alábbi jogok illetik meg:
Hozzáférési jog: Ön a GDPR 15. cikke szerint bármikor jogosult visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait kezeljük-e; ha ilyen adatkezelés folyamatban van, úgy a GDPR 15. cikke szerint jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és bizonyos további információkhoz (többek között az adatkezelés céljára, a személyes adatok kategóriáira, a címzettek kategóriáira, a tárolás tervezett időtartamára, az adatok eredetére, automatizált döntéshozatal alkalmazására és harmadik országba történő adattovábbítás esetén a megfelelő garanciákra vonatkozó információkhoz) hozzáférést és a személyes adatairól másolatot kapjon.
Helyesbítéshez való jog: A GDPR 16. cikke értelmében jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan vagy hibás személyes adatokat.
Törléshez való jog: A GDPR 17. cikke szerinti feltételek teljesülése esetén kérheti tőlünk az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok haladéktalan törlését. A törléshez való jog nem áll fenn többek között akkor, ha a személyes adatok kezelése (i) a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlásához, (ii) vállalatunk valamely jogi kötelezettségének teljesítéséhez (pl. törvényes tárolási határidők) vagy (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
Az adatkezelés korlátozásához való jog: A GDPR 18. cikke szerinti feltételek teljesülése esetén kérheti tőlünk a személyes adatai kezelésének korlátozását.
Adathordozhatósághoz való jog: A GDPR 20. cikke szerinti feltételek teljesülése esetén kérheti tőlünk az Önt érintő személyes adatok tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban történő átadását.
Hozzájárulás visszavonáshoz való jog: Ön bármikor jogosult arra, hogy a személyes adatai kezelésére vonatkozóan korábban megadott hozzájárulását a jövőre nézve visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Tiltakozáshoz való jog: A GDPR 21. cikke szerinti feltételek teljesülése esetén Ön jogosult arra, hogy a személyes adatainak kezelése ellen tiltakozzon, aminek következtében kötelesek vagyunk a
személyes adatainak kezelésétől elállni. A tiltakozáshoz való jog csak a GDPR 21. cikkében meghatározott határokon belül érvényes. Ezen túlmenően lehetséges, hogy az adatkezeléstől történő elállás szemben áll vállalatunk érdekeivel, aminek következtében az Ön tiltakozása ellenére is jogosultak vagyunk személyes adatainak kezelésére.
Panasz benyújtásának joga valamely felügyeleti hatóságnál: A GDPR 77. cikke szerinti feltételek teljesülése esetén Ön jogosult valamely felügyeleti hatóságnál, különösen a tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban panaszt benyújtani, amennyiben a személyes adatainak kezelése véleménye szerint ellentétes a GDPR előírásaival. A panasz benyújtásának joga nem érinti az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatokat. Helyesbítéshez való jog: A GDPR 16. cikke értelmében jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan vagy hibás személyes adatokat.

 

8. Az illetékes felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Postafiók: 9.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Mindazonáltal azt javasoljuk, hogy panaszát először mindig adatvédelmi kapcsolattartóhoz nyújtsa be.

Ha gyakorolni kívánja a jogait, lehetőleg írásban tegye meg a fenti címre közvetlenül vagy a KNAPP adatvédelmi adatvédelmi kapcsolattartójának címezve.

 

9. Adatszolgáltatásra vonatkozó kötelezettség

Ön alapvetően nem köteles a személyes adatait a részünkre megadni. Ugyanakkor, ha nem adja meg személyes adatait, nem fogja tudni rendeltetés szerűén használni a honlapunkat, illetve nem fogunk tudni válaszolni a megkereséseire. A fenti adatkezelési célokhoz feltétlenül szükséges, kötelezően megadandó személyes adatokat jelezzük.

 

10. Automatizált döntéshozatal / Profilalkotás

Nem alkalmazunk automatizált döntéshozatalt, sem profilalkotást (a személyes jellemzők automatizált elemzését).

Tájékoztatás a tiltakozáshoz való jogról (GDPR. 21. cikk)
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (adatkezelés valamely érdek érvényesítése érdekében), vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (közérdekű adatkezelés) alapuló kezelése ellen.
Ha tiltakozást nyújt be, akkor nem kezeljük tovább a személyes adatait, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

Tiltakozását lehetőség szerint az alábbi elérhetőségek egyikén kérjük megtenni:
KNAPP Hungária Kft.
Dózsa György u. 1.
8248 Nemesvámos
Email: hungary@knapp.com

 

11. Módosítás

Fenntartjuk a jelen adatvédelmi tájékoztató mindenkori módosításának jogát. Az esetleges változtatásokat a módosított adatvédelmi tájékoztató honlapunkon történő közzétételével hozzuk nyilvánosságra. Eltérő rendelkezés hiányában a módosítások azonnal hatályba lépnek. Kérjük, hogy a mindenkori aktuális változat megismerése érdekében a jelen adatvédelmi tájékoztatót rendszeresen ellenőrizze.